Miljö

Miljö

 

Inledning

Vi alla, som medlemmar i Hovetorps båtklubb, har tillgång till en unik natur i Östergötland och det vattensystem som vi nyttjar med våra båtar. Då Stångån också är en viktig vattentäkt för många människor, gör att den är känslig för olika former av miljöstörande utsläpp.

Därför är det av stor viktigt, att vi tillsammans slår vakt om, och vårdar denna för oss gemensamma naturresurs, för att vi ska kunna bedriva ett aktivt båtliv i en god och ren miljö.

 

Syfte

Hovetorps Båtklubbs miljöplan syftar till, att inom klubben arbeta för en gemensam miljömedvetenhet.

Meningen är att planen skall förändras i takt med att kunskapen förändras och att nya produkter och regler kommer till.

 

Målsättning

Klubben och dess medlemmar ska i all verksamhet arbeta för att hålla en god miljö, samt ansluta till

Svenska Båtunionens målsättning att utveckla båtlivet i balans mellan människan och naturen.

 

Svenska Båtunionen Miljö -->

 

 

Hamnområdet

Det ligger på varje båtägare att följa de anvisningar och regler som bestämts av klubben, för att skapa och bibehålla en god miljö inom hamnområdet.

Varje båtägare skall efter sjösättning se till att inte täckningsmaterial eller skräp av olika slag blir liggande kvar på uppställningsplatsen, utan placera detta på för ändamålet avsedd plats.

 

Information

Anslagstavlan har en skiss över området, som visar parkeringsplatser, uppställningsplats för trailers och båtvaggor.

Dessutom visar skissen var toalett och vattenposter finns.

AB Kinda Kanal ansvarar för toaletten.

 

Toalettavfall från båtar kan inte tas om hand i hamnen.

 

Se Dokumentarkivet för karta över hamnområdet.

 

Sopor

Klubben saknar egen sophantering. Det är därför varje medlems eget ansvar att ta hand om sina egna sopor, sopor får på inget sätt lämnas kvar på hamnens områden.

 

Källsorterat avfall

Miljöfarligt avfall som färger, lacker och andra miljöfarliga kemikalier, kan inte omhändertas inom hamnområdet.

Det åligger båtägare att bortforsla miljöfarligt avfall till annan därför avsedd uppsamlingsplats.

Närmaste miljöstation är Ullstämma återvinningscentral.

 

Bränsle, oljor och bottenfärger

Båtägare uppmanas att eftersträva att miljövänliga drivmedel och oljor används.

Vidare får inom klubben endast miljöklassade och för båtens aktionsradie lämplig bottenfärg användas.

Vid rengöring och underhåll av båtar skall efter skrapning/slipning alla färg och lackrester uppsamlas och omhändertas.


Här finns viktig information från Transportstyrelsen angående regler för bottenfärger:


Transportstyrelsen  - Båtbottenfärg

Transportstyrelsen - Måla båtbotten. Du har väl koll på reglerna?


Se även Båtunionens miljösida:

https://batmiljo.seÖvrigt

Det är vi medlemmar i klubben och våra besökare, som skapar en god  miljö inom vårt område och den värdefulla insjömiljö, som är vårt närområde för ett avkopplande båtliv.

 

Vid tveksamheter kontakta gärna hamnfogden eller miljöombudet.