Att vara medlem - välkomstbrev

Välkommen till Hovetorps båtklubb


Att vara medlem - information till nya och befintliga medlemmar


Ditt medlemskap träder i kraft så snart som klubben erhållit din medlemsavgift. I väntan på en ordinarie båtplats är du nu placerad på vår kölista för en passande båtplats. Båtplatssamordnaren skickar ut info samt fördelar båtplatser enligt Båtplatsreglerna (kap 10). Notera förväntningarna på medlem som söker båtplats.

Under väntetiden kommer du eventuellt att kunna erbjudas en temporär båtplats, som normalt gäller en säsong.

 


Avgifter

På klubbens höstmöte bestäms kommande årsavgifter och sista betalningsdag. Se sidan Båtplatsregler (kap 8) angående vad som gäller för betalning av medlems-och båtplatsavgifter. Vid en ev återanmälning registreras det nya anmälningsdatumet för inplacering i kön.

I avgiften ingår tidningen Båtliv som är officiellt organ för Svenska Båtunionen, den utkommer med ca 5 nummer per år.

 


Närvaro- och arbetsplikt

Läs mer på denna sida -->

 


Adressändring/kontaktuppgifter

Det är medlemmens ansvar att anmäla ändrade kontaktuppgifter, (t.ex. e-postadress, mobilnummer, adress) så att eventuell uteslutning inte beror på felaktiga kontaktuppgifter. Meddela utan dröjsmål förändrade kontaktuppgifter till styrelsen genom kontaktformuläret på hemsidan alt till e-postadress hovetorp@hovetorp.se

Faktura för medlemsavgift, utskick, kallelser och annan viktig information skickas till den e-postadress som du har uppgivit till klubben.


Det är också upp till medlemmen att kontrollera e-postadressens skräppostfilter samt att kontot inte är blockerat eller fullt.

 


Utträde

Se §4 i Stadgarna alt Båtplatsreglerna (kap 3)

 


Försäkring

Båtklubben har en försäkring som gäller klubbens byggnader och verksamhet. Medlem är medförsäkrad endast vid arbete åt klubben.


Om det händer en olycka, är du som är båtägare ansvarig för eventuella skadestånd. I vissa fall gäller ingen begränsning av redaransvaret. Se därför till att du har ansvarsförsäkring som gäller din båt. (Finns ett rättsfall på mångmiljon belopp)

 


Parkering

Parkering av bilar och båttrailers sker på parkeringsplatserna. Karta över hamnområdet finns i Dokumentarkivet. All annan uppställning av fordon får endast ske för av- och påstigning, i- och urlastning. Fordonet skall kunna flyttas omedelbart.

 


Säkerhetsbesiktning

Om du kan svara ja på någon av nedanstående frågor då behöver du säkerhetsbesikta din båt.

 

Är båten bebolig?                                               

Har båten fast tank?

Finns det några genomföringar under vattenlinjen?   

Har båten pentry?

Har båten elinstallation med batteri?                       

Har båten rattstyrning?

 

Information om Säkerhetsbesiktningsmän kan fås genom Båtunionen.


En egenhändigt utförd egenkontroll av den egna båten är ett bra komplement till säkerhetsbesiktningen.

SBU checklista: Egen säkerhetskontroll


Enligt Sjölagen är det alltid båtägarens/befälhavarens ansvar att båten är i sjövärdigt skick.

 


Klubbhuset (ladan)

Nyckel till klubbhuset kan erhållas mot en deponeringsavgift. Kontakta kassören.

Du kan också få disponera ett anvisat utrymme till förvaring av båttillbehör i ladan. Kontakta hamnfogden.

 


Bommar

De två som har båtplatser på var sin sida om en Y-bom ansvarar gemensamt för att Y-bommen sätts i senast 1 juni respektive tas upp senast 15 nov. Båtplatsinnehavarna debiteras en avgift om detta inte skett till utsatt datum. Avgiften bestäms av styrelsen.


Kontakta hamnfogden om vinter- och sommarförvaring av båt, kärror och pallvirke mm.

 

Båtbränsle får ej förvaras i klubbens lada. (Brandskydd och försäkringsvillkor).

 

Sjösättning av båtar upplagda i hamnområdet skall ske senast 1 juni för att gräsklippning och städning av området skall kunna ske före kanalöppningen.

 

Om du ej kan sjösätta senast 1 juni, kontakta hamnfogden i god tid så att sommaruppställningsplats kan anvisas.

 


Ramp

Har du din båt på trailer och önskar sjösätta den i Hovetorp får du som medlem kostnadsfritt använda Kinda Kanals ramper. (Två stycken)

 


Användning av el

Nyckel till elskåp kan erhållas mot en deponeringsavgift. Kontakta båtplatssamordnaren.

 

Den som behöver använda el för annat än laddning av batterier, enstaka användning av handverktyg mm, exempelvis ansluta värmefläkt, eller utföra större elkrävande arbeten på sin båt, räknar ut hur mycket el som förbrukats varje kalendermånad och sätter in ett motsvarande belopp på klubbens postgiro. Kontakta kassören för prisuppgift. Elpriset kan variera från månad till månad. (Inbetalningen kan göras vid ett tillfälle för hela årsförbrukningen dock före den sista december). (Som hjälpmedel att räkna ut hur mycket el man förbrukar finns det på marknaden El-energimätare till ett pris av ca 200 kr (t e x hos Clas Ohlson, Rusta mfl)

 


Miljöavfall

Spillolja, färgrester, batterier och annat miljöavfall kan inte båtklubben ta hand om utan den enskilde får själv svara för att detta hanteras på rätt sätt. Närmaste miljöstation är Ullstämma återvinningscentral.

 


Fartbegränsning

Inom hamnområdet gäller maxfart 2 knop. Max 5 knop gäller i de delar av kanalen som inte går genom sjö. Inom Viggeby naturskyddsområde gäller max 10 knop. Följ alltid skyltad eller på annat sätt anvisad hastighet.

I hela kanalen gäller att hastigheten skall anpassas så att fara eller onödigt hinder ej uppkommer i trafiken samt så att skada ej åsamkas andra båtar, slussanläggningar, kajer, bryggor, strandskoningar eller säkerhetsanordningar.

 


Sjömanskap

Båten ska framföras och handhas på ett sätt som är förenligt med gott sjömanskap när du färdas i sjösystemet.Information från Transportstyrelsen (länkar)

Fritidsbåtar (Här finns information för dig som är intresserad av svenskt båtliv)

Begreppsförklaringar om båt och skepp

Regelöversikt för fritidsbåtar

Utbildning för fritidsbåt


Information från AB Kinda Kanal (länkar)

Startsida