Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning

Styrelsen

(utdrag ur stadgarna)

 

Styrelsen skall:

 

 • bereda alla frågor, som skall föreläggas båtklubben på allmänna möten
 • till årsmötet avge berättelse över det gångna verksamhetsåret
 • verka för och på bästa sätt tillvarata båtklubbens intressen
 • vid årsmötet avge kassarapport för det gångna verksamhetsåret samt vid ordinarie möten vara beredd att avge rapport över den gångna perioden.

 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för båtklubbens förvaltning och drift och har ekonomiska befogenheter upp till den gräns som fastställs av klubbmöte.

 

Ordförande

(utdrag ur stadgarna)

 

Ordföranden eller vid dennes förhinder vice ordföranden åligger:

 

 • att föra klubbens talan
 • att vid klubbens sammanträden leda förhandlingarna
 • att övervaka klubbens verksamhet och avgöra sådana angelägenheter, som inte är av den vikt och beskaffenhet att de nödvändiggör styrelsens sammankallande
 • att låta sammankalla styrelsen då viktiga angelägenheter det fordrar, eller då minst två styrelsemedlemmar begär det.

 

Vice ordförande

Se ordförande.

 

Sekreterare

(utdrag ur stadgarna)

 

Sekreteraren åligger:

 

 • att föra förteckning över klubbens medlemmar och distribuera den årligen
 • att vid såväl styrelse- som klubbsammanträden föra dagens protokoll
 • att biträda ordföranden vid expedition av inkommande och utgående skrivelser eller andra handlingar
 • att förvara klubbens handlingar i minst 10 år.

 

Kassör

(utdrag ur stadgarna)

 

Kassören åligger:

 

 • att enligt styrelsens bestämmelser handha klubbens ekonomiska medel
 • att ombesörja inkasseringar och utbetalningar.
 • att föra kassabok, viken när så påfordras, för styrelsen och revisorer tillhandahålles.

 

Räkenskapernas avslutning: Klubbens räkenskaper avslutas för kalenderår och lämnas tillsammans med, styrelsens verksamhetsberättelse till revisorerna för granskning senast den 15 februari, varefter revisorerna lämnar skriftlig berättelse däröver till styrelsen senast den 28 februari.

 

 

Båtplatssamordnaren

Fördelar båtplatser enl båtplatsreglerna.

 

Ansvarar för Ladan, städning, inventarier,

 

Fördelar förvaringsfack.

 

Rapporterar underhållsbehov till hamnfogde 1.

 

Hamnfogde 1

Organiserar och genomför städ-/underhållsdagar i samråd med hamnfogde 2.

 

Ansvarar för gräsklippningslista.

 

Ansvarar för handgräsklippare och grästrimmer vad beträffar: underhåll, reservdelar.

 

Ansvarar för bensin/olja till: åkgräsklippare, handgräsklippare och grästrimmer.

 

Hamnfogde 2

Organiserar och genomför städ-/underhållsdagar i samråd med hamnfogde 1.

 

Ansvarar för åkgräsklippare: underhåll, reservdelar.

 

Ansvarar för båtrampen.

 

Fördelar uppställningsplatser för båtar, trailer, vagnar, vaggor och pallningsvirke m.m. inom hamnområdet i samråd med båtplatssamordnaren.

 

Fördelar gästhamnsplatser.

 

Kontrollerar hamnområdet (klubbens totala område enligt kartskiss)

 

Ansvarar för bilparkeringar.

 

Hamnfogde 3

Är endast Kanalbolagets representant.

 

Aktivitets kommitté

Ansvarar för klubblokalen.

 

Organiserar och genomför 3 gemensamma aktiviteter för alla klubbmedlemmar/ år)

 

Bryggkommitté

Ansvarar för bryggor och bommar, och rapporterar underhållsbehov till hamnfogde 1.

 

Anskaffar materiel till underhållsbehovet (våröversyn) såsom träolja, spik, skruv mm .

 

Tillser att justering och oljning (våröversyn) utföres i god tid före sjösättning.

 

Tillser att båtplatsnumreringen finns och är läsbar.

 

El-VVS kommitté

Ansvarar för el- och VVS-anläggning, och rapporterar underhållsbehov till hamnfogde 1.

 

Besiktar elanläggningen en gång per år.